Ubezpieczenia finansowe

  1. Ubezpieczenia należności finansowych:
    • Ubezpieczenie kredytu kupieckiego
    • Ubezpieczenie należności leasingowych
    • Ubezpieczenie należności faktoringowych
    • Ubezpieczenie spłat ratalnych
  2. Gwarancje ubezpieczeniowe kontraktowe:
    • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium
    • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu
    • Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek
    • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad
    • Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki
  3. Gwarancje ubezpieczeniowe celne i akcyzowe:
    • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego
    • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego
  4. Gwarancje ubezpieczeniowe celne i akcyzowe:
    • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego