Przyjmowanie skarg i reklamacji.

  • skargi i reklamacje przyjmowane są przez pracowników Constans Broker Sp. z o.o. w formie pisemnej za pośrednictwem email lub osobiście w siedzibie firmy.
  • pracownik przyjmujący skargę lub reklamację wprowadza ją niezwłocznie do rejestru i na żądanie wnoszącego potwierdza jej przyjęcie.

Terminy rozpatrywania skarg i reklamacji ( art. 237 kpa )

  • skarga/reklamacja winna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni po jej złożeniu.
  • jeżeli skarga dotyczy innego podmiotu ( Ubezpieczyciela ) i Constans Broker Sp. z o.o. nie jest władny do jej rozpatrzenia, zostaje przekazana w terminie 7 dni do właściwego podmiotu.

Reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia, czego dotyczy, data, godzina oraz dane wnoszącego reklamację oraz wyrażenie zgody na przekazywanie informacji drogą elektroniczną.


Formularz kontaktowy

Jeśli chcecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat świadczonych przez nas usług lub chcecie skontaktować się z przedstawicielem naszej firmy prosimy o wypełnienie formularza.