Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Constans Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Władysława Broniewskiego 64, 43-300 Bielsko-Biała reprezentowana przez Zarząd, KRS: 0000139067, NIP: 5471961279, tel.: (33) 812-38-34, e-mail:info@constansbroker.com.pl
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@constansbroker.com.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby spółki.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • zawarcia i wykonania zleconej Administratorowi przez Panią/Pana usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zapewnienia poprawnej jakości świadczonych usług – podstawą prawną przetwarzania w przypadku danych zwykłych jest podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), natomiast w przypadku danych szczególnych kategorii podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
  • wykonania ciążących na Brokerze ubezpieczeniowym obowiązków prawnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
  • przechowywania dokumentacji dotyczącej wykonywania działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń oraz w celach związanych z reprezentowaniem Pani/Pana zgodnie z zawartym pełnomocnictwem przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia zawartych przez Panią/Pana za pośrednictwem Brokera ubezpieczeniowego - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • marketingowych - podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w tym w szczególności będą przekazywane Towarzystwom Ubezpieczeniowym.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, do momentu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów prawa.
 6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w zakresie przetwarzania, którego podstawą nie jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie przetwarzania, którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora) oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji na Pani/Pana rzecz usługi brokerskiej.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.